Küldjön e-mail-t

Rólunk Szolgáltatások CAD-CAM Árjegyzék Kapcsolat Média Gyakori kérdések
 
Find best premium and free Magento themes at Design4Magento.com
CAD-CAM:

FÉMMENTES KERÁMIA FOGPÓTLÁSOK

 

A magasminőségű fémmentes kerámia fogpótlások rövid határidejű elkészitésének lehetősége legtöbb egy vagy két keyzelési alkalommal, összehasonlithatatlan előnyökkel bir a konvencionális módszerekkel szemben, ahogyan a páciens, úgy a fogorvos szempontjából is. A meghibásodott fog klasszikus kezelési módszereinek mellőzésével, az éppen preparált kjavitáson dolgozva lényegesen lecsökken a bakteriológiai kontamináció veszélye, és pozitiv hatás érhető el az adhéziós technikára. Az ilyen eljárásnál hatványozottan kifejezésre jut a terapeuta – fogorvos szakmai felkészültsége. Kifejezetten fontos a szanálásra szoruló terület aprólékosan pontos előkészitése, valamint a tökéletesen pontos lenyomat, attól függetlenül, hogy magaspontosságú szilikonalapú lenyomatanyaggal vagy orális scannerrel (digitálisan) történik a lenyomatvétel.

Természetesen, nyitott kérdés marad mi történjen a pacienssel addig amig elkészül a fogpótlás. Leggyakrabban, a fogpótlás elkészitése kevesebb időt vesz igénybe mint a lenyomat eljuttatása a frézközpontba – laboratóriumba, illetve a kész fogpótlás visszajuttatása a rendelőbe.

A legjobb egyben a legritkább eset az, ha a fogorvosi rendelő keretein belül létezik frézközpont – laboratórium felszerelve CAD/CAM berendezésekkel és természetesen a szükséges szakkáderekkel, sajnos az ilyen szerencsés helyzetek nagyon ritkák még a világ legfejlettebb térségeiben is. A legelterjedtebb gyakorlat a világban, hogy nagykapacitású szolgáltatói frézközpontok gyorsfutárszolgálatok alkalmazásával relativ gorsan és nagyszámú megrendelőt tudnak kiszolgálni.

Minnél közelebb helyezkedik egy rendelő egy CAD/CAM frézközponthoz, annál jobb helyzetben van azokkal szemben amelyek területileg távolabb esnek. Az eddigi gyakorlat bebizonyitotta, hogy a jegjobb helyzetben azok a rendelők vannak, amelyek helyileg olyan városban vannak amelyikben létezik CAD/CAM frézközpont. Ezek a rendelők általában szakmai együttműködési szerződés által próbálják megerősiteni pozicióikat a távolabb eső rendelőkkel szemben, hogy az Ő megrendeléseiket részesitsék előnyben a kidolgozási eljárásokban, arról nem beszélve, hogy helyben sokszorosan leegyszerűsödik a lenyomatok eljuttatása a frézközpontba és a kész munkák visszajuttatása a megrendelőkhöz.


Sokéves tapasztalat igazolja, hogy a fent emlitett esetekben kivánatos bevonni a pacienst a fogpótlásainak kidolgozási folyamatába, rá bizva a lenyomat eljuttatását a fréz központba valamint a kész fogpótlás visszavitele a rendelőbe, ahol azonnal beépitik a pótlást. Ezáltal a paciensnúl nincs jelen a feszült várakozás érzése, mivel valamelyest aktivan be van kapcsolva a munkafolyamatba, ami önmagában szakmai szempontból semilyen jelentőséggel sem bir, DE, a paciensre kivetitve ennek felbecsülhetetlen pszichológiai hatásai vannak egyrészt az adott fogpótlási beavatkozás esetére, másrészt a jövőbeni fogorvosi beavatkozást végző fogorvos megválasztása esetére vonatkoztatva.

Mindezek mellett, valamint a CAD/CAM módszerrel készült tökéletes fogpótlásoknak köszönhetően a paciensek nagyon gorsan és könyedén jutnak el a felismerésig, hogy érdemesebb egyszer valamenyivel többet fizetni egy csúcsminőségű fogpótlásért, mint alacsony minőségűért valamivel kevesebbet, de azonos időarányos alatt többször.

INDIKÁCIÓK

A CAD/CAM módszer azért lett kitalálva, hogy a legmagasabb minőségű és leghosszabb élettartamú fogpótlási anyagok felhasználásával, a fogpótlások elkészitésének időtartamát radkálisan lecsökkentsék, az eddigi tapasztalatok szerint ezek az anyagok 7 – 8 szor hosszabb élettartamot képesek produkálni az eddigi klasszikus anyagokkal szemben.

A pulpa közvetlen közelében elhelyezkedő műveletek vagy a preparáció mélyen elhelyezkedő szubgingivális határai felborithatják az egész terápia tervezett menetét. Ilyen nemkivánatos meglepetések elkerülhetőek, ha a restaurációra szoruló terület előkészitésekor eltávolitjuk a kárieszt, minden régi kompozit tömést és fogpótlást. Ebben az esetben elvégezhető minde szükséges beavatkozás a paradontózissal, száj és foghigiénia kialakitásával, gingivektomiával kapcsolatosan, mivel csak ilymódon lehet optimalizálni a kavitások peremi részeit.
Nem ajánlatos a fog közvetlen kezelése patológiai elváltozások esetén.

Kizárólag adheziv rögzités ajánlott, a provizórikus cementálás nem biztonságos.

Mindenfajta kompozitos tömőanyagot magában foglaló terápia alkalmazható. Túlzottan nagymenyiségű kemény fogzsövet vesztése esetén javasolt a részleges korona irányába alakitani a preparációt.

A teljes koronás fogpótlás nem minden esetben indokolt, elsődleges a lehető legnagyobb mértékben megtartani a meglévő fogszövetet.

Eksztrém brukszizmus vagy nagymenyiségű fogzománc hiánya esetén nagy figyelmet igényel a preparáció ha teljes fogpótlást szeretnénk késziteni, mert az ilyen esetek különösen nagy odafigyelést és szakértelmet igényelnek.

PREPARÁCIÓ

Mielőtt nekilátnánk a végső protetikai szanáláshoz fémnélküli fogpótlással és adheziv rögzitéssel, feltétlenül fontos, hogy előzőleg eltávolitsuk a káriozus dentint, régi fogtöméseket és fogpótlásokat. Ez az eljárás leegyszerűsödik, mivel az új eljárásnál nincs szükség mechanikai kötésre. A fog meghibásodására kell összpontositani, a később kialakult inlay alakjától függetlenül. Igen fontos ügyelni arra, hogy a preparáció határa a fogzománc határain belül mozogjon.

Abradált felületeket, attól függetlenül, hogy nincs rajtuk káriesz, bele kell foglalmi a preparációs felületekbe. Minden elszineződütt felületet javasolt eltávolitani, mivel magas transzlucenciájú tiszta kerámia fogpótlásokról van szó, nem kivánatosak az esetleges szinátvilágitásik, mivel ezek utólag nem javithatóak ki.

Amenyiben az előzően elmondottakat tiszteletben tartottuk, minden további nélkül nekiláthatunk a kavitás előkészitéséhez, a kerámia fogpótláshoz.

Az eddigi gyakorlatban a preparációkhoz karbid vagy durvább granulációjú gyémántcsiszolók voltak használatban, a fémnélküli fogpótlásokhoz javasolt a finomabb granulációjú (piros jelzés) csiszolók alkalmazása.

A preparációs határokon belül az ún, alámenős részeket teljességgel mellőzni kell, elemben, ha a preparáción belül jelentős fogszövet menthető meg, az ilyen helyeken nem kell eltávolitani ezeket és semilyen tömőanyaggal sem kell feltölteni, mert a fogpótlás kidolgozásakor ezek a helyek kihagyhatóak, majd a rügzitéskor ezeket ki fogja tölteni a rögzitő cement. A kerámia fogpótlásoknál stabil premeket biztositani, ebből kifolyólag feltétlenül el kell távolitani minden éles peremet. Mivel a minimálisan inváziv preparálás esetén nem fontos a kavitás sima alja, legmegfelelőbb csiszolóeszköz forma a kónuszosformájú és tompitott végű csisziló, amig az éles peremek eltávolitására de a szomszédos fogak megóvása érdekében a legmegfelelőbb a lángformájú csiszoló.

Igen fontos tényező a kerámia fogpótlás vastagságának a meghatározása. Tekintettel arra a tényre, hogy a kerémia fogpótlással és adheziv rögzitéssel aránytalanul nagyobb menyiségű fogszövet menthető meg, mégis fontos figyelemmel lenni arra, hogy a fogpótlás vastagsága ne legyen kissebb o,5mm nél, mivel a szabályos vastagság o,5 – 1mm között kell, hogy mozogjon. A fogpótlás végleges behelyezése előtt figyelmet kell forditani a szinezett preparátumok használatára, mivel ezek a fogpótlás felhelyezése után elszineződéseket okozhatnak.

CAD/CAM ELJÁRÁS

Amenyiben a fogorvos nem rendelkezik orális scannerrel (digitális lenyomat), a lenyomatvétel hagyományos módon, magas pontosságú szilikonbázisú lenyomatanyagokkal történik.

Az ilyen lenyomatot, illetve a lenyomatról készitett modellt a frézközpontban digitalizálják 3D scannerrel.

A preparált felületek mellett az antagonistáról is lenyomatot kell venni, hogy ezáltal az egész restaurálásra szoruló eset bekerülhessen egy virtuális – digitális artikulátorba, ami lehetővé teszi a szájbani helyzet tökéletes szimulálását 3D ben.

A 3D modell létrehozása után elkezdődik a fogpótlás számitógép általi 3D beni megformálása. Első lépésben behatároljuk a preparáció peremeit, ezután a számitógép automatikusan kidolgozza a fogpótlás felépitményét. A virtuális artikulátor behatárolja az érintkezési pontokat és az oklúziót, ami szükség szerint korrigálható. A fogpótlás végső definiálása után parancsot adunk a számitógépnek, hogy végezze el a szükséges számitásokat a frézelési folyamathoz. A számitógép minden esetben a legmegfelelőbb opciókat kinálja fel éppúgy mint a legmegfelelőbb tömböt amelyikből a fogpótlás kifaragásra kerül. Természetesen, a felkinált opciók tetszés szerint módosithatóak.

Egy tapasztalt CAD/CAM technikusnak, az egés eljárás a lenyomat skennelésétől a fogpótlás kidolgozásáig nem tart tovább 10 – 20 percnél.

A kerámia fogszin megállapitása a digitális módszer mellett történhet hagyományos szinkulcs által is.

A FOGPÓTLÁS RÖGZITÉSE

A hagyományos adheziv technika szabályai szerint, először ortofoszforsavval megmaratjuk a fogzománcot, majd szabályszerő öblités és száritás után keről felvitelre a dentin adheziv, majd ugyanilyen módon a bonding.

A kerámia fogpótlások rögzitése duál cementekkel vagy fényrekötő kompozitokkal, az utóbbiaknak csak azon fajtái alkalmazhatóak amelyek folyékony halmazállapotúak. A fogorvos dönti el, alkalmaz elválasztó matricákat vagy nem, minden esetben a kavitás és az inlay is át kell, hogy legyenek kenve kötőanyaggal. A pótlás behelyezése után, minnél több kitüremkedett többlet kötőanyagot még a végleges kötés bekövetkezte előtt el kell távolitani.

A végleges kötés után, nagyon fontos a többlet kötőanyagot eltávolitani az aprokszimális részeken, miáltal megóvjuk az inyszövetet. Miután beállitottuk az artikulációt és az oklúziót, a fogpótlásokat polirozással finalizálhatjuk.

A kerámia inlayek és onlayok igen jó „kaméleon” efektussal birnak, minek köszönhetően a szin és transzlucenció módositása teljességgel szükségtelen. A laterális régiókban a túlzottan kifejezésre juttatott fiszúrák rend szerint csak a fogorvos és a fogtechnikus számára jelentenek megelégedést, de a paciensek esetében teljességgel szükségtelen.

FOGAK SZANÁLÁSA A LATERÁLIS RÉGIÓBAN

A fogorvosi gyakorlatban nem azok az esetek a leggyakoribbak, melyek kihivást jelentenek a terapeuta számára. Az esetek többségében kárieszről vagy a fog megpattanása – törése áll fenn, mely esetek rutineljárásokat igényelnek.

Nehezen hihető, hogy a mindennapos rutinesetek megváltoztatják a fogorvos hozzáállását a megszokott, évek során kialakitott kezelési módszereken az ilyen eseteknél.

A CAD/CAM-nak van egy ismert jelszava: "Fun and Dentistry’’, mely ij módon akár provokációnak is tűnhet : a fogászat mint szakma becsülete és fontossága lenne ezzel megcsúfolva, vagy a szórakozás alatt a megelégedettséget kell érteni, ami előfeltétele minden sikeres beavatkozás elvégzésének? Az előbbi mondatok igencsak elgondolkodtatóak, de a következtetéseket vonják le e sorok olvasói. A rutinfeladatok is lehetnek szórakoztatóak és megelégedéssel tölthetik ki munkánkat.

Szándékosan választottunk egy hétköznapi esetet, mely önmagában nem képvisel semmi különöset. Ez egy tökéletesen hétköznapi eset, melyel nap mint nap találkoznak a fogorvosok, de talán éppen ezért a legmegfelelőbb annak a szemléltetésére, hogy menyire tökéletes a CAD/CAM eljárás.

 

 

A kavitás preparálását a megszokott szabályok szerint végezzük. A legjobb feltételeket akkor tudjuk biztositani, ha a preparáció határai a fogzománc határain belül mozognak. A preparált fogak és az antagonista lenyomatvételét digitális módszerrel (orális scanner), vagy hagyományos, nagypontosságú szilikonbázisú lenyomatanyaggal végezhetjük. A lenyomat vagy a kiöntött modell lézeres scannelése után, következik a restauráció számitógépes (virtuális) modellezése.

 

   

A restauráció végleges definiálása után következik a kerámiából készülő fogpótlás kifaragása.

   
   
A fogpótlás felhelyezése (cementezése) után következik az oklúzió ellenőrzése és esetleges korrigálása. Ezek után, a restaurációt megfelelő eszközökkel polirozzuk, hogy a fogpótlás elnyerje végső szinét és fényét.
   
 
 
Copyright 2011
Design by turbo